Telefonszám

+36 20 542 2254

ESEMÉNYNAPTÁR

<< Július 2024 >>
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
6
7
13
14
20
21
27
28
    

Galéria

Kérjük tekintse meg kép- és videógalériánkat

HIRDETÉS

Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének története 1991-2019.

1989- ben végbement sportpolitikai változások egyik átgondolatlan lépése volt a megyei Sportigazgatóságok megszüntetése. Az egységes és jól működő sportigazgatás rendszer helyébe nem lépet be egy kordinatív szolgáltató rendszer. 1990-ben százával szűntek meg a sport szervezésében meghatározó szerepet játszó sportklubok, sportszakosztályok. Ebben az időszakban szükségessé vált a Szövetségek megalapítása, melyhez törvényi keretet az 1989. évi II. - a társadalmi egyesületekről szóló - törvény adott.

1990. március 29-én több megyei szövetség képviselője megbeszélést tartott. A jelenlévők úgy ítélték meg, szükséges létrehozni egy érdekvédelmi társadalmi szervezetet a sport területén az alábbiak miatt:

 • Az élet minden területén változás és átalakulás indult meg, különböző társadalmi szervezetek kezdtek alakulni
 • Válságba került az egész magyar sportélet, benne megyénk testnevelése és sportja is
 • A sportegyesületek elvesztették támogatóikat, a bázisszervek vagy megszűntek vagy a csőd szélén állnak
 • A külön – külön történő szövetségi kezdeményezéseknek nincs olyan súlya, mintha valamennyien közösen lépünk fel
 • Közös összefogást és cselekvést tartunk szükségesnek, hogy segítsünk abban: ne süllyedjen tovább a megye sportja.

Megválasztották a szervező bizottságot, és megbízták azzal, hogy készítse elő az alakúló közgyűlést és készítse elő az Alapszabályt.

A szövetség létrehozását előzetesen egyeztették a Megyei Sportigazgatóság vezetőjével és az OTSH illetékesével. Az állami szervek képviselő támogatták az önszerveződő társadalmi szerveztek létrehozását és felajánlották az együttműködést. Az elképzelések között szerepelt a politikusok és a szakemberek bevonása a megalakúló szervezetekbe.

1991. február 19-én Debrecenben Hajdú-Bihar megye 17 sportági szövetségének képviselői megalakították a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségét (továbbiakban HBMSSZ)

Az országban több helyen alakult ilyen társadalmi szervezet.

Alapító tagszakszövetség:

Atlétika, Asztalitenisz, Birkózó, Kézilabda, Labdarugó, Sportlövő, Szabadidősport, Modellező, Ökölvívó, Tájékozódási Futó, Technikai Sportok Bizottság, Természetbarát, Teke, Tenisz, Úszó Szövetségek.

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége a megyei sportági szövetségek és csoportok munkáját segítő és összehangoló társadalmi érdekvédelmi szervezet.

Szervezeti felépítését, kapcsolati rendszerét és működését alapvetően az Alapszabályzat határozza meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a Tpk.60701/01 szám alatti végzéssel 1991. április 26-án vette nyilvántartásba az alábbi adatokkal:

 • Neve: Hajdú- Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége
 • Székhely: Debrecen, Simonffy u. 1/c.
 • Működési körének jellege: sport
 • Képviselője: Szombathy András

A HBMSSZ célja:

Hajdú-Bihar megye sportmozgalmának segítése és a tagszövetsége érdekképviselete és érdekvédelme.

Feladata:

Ápolja és fejleszti a városi, megyei és országos szövetségek közötti kapcsolatokat. A szövetségek anyagi érdekeinek védelmében tárgyalásokat folytat a városi, megyei sportpolitikai elképzelések kialakítására. Aktívan járul hozzá a megyében működő sportágak általános fejlesztéséhez. Képviseleti és munkakapcsolat van elsősorban a tagszervezetek és a különféle helyi (állami, önkormányzati és társadalmi) szervek között.

A HBMSSZ tagjai: közvetlenül vagy megválasztott képviselői útján részt vesznek a szövetség tevékenységében, a közgyűlés határozatainak meghozatalában és végrehajtásában.

A tagok választási joggal bírnak és választhatók a szövetség szerveibe, észrevételeket tehetnek a szövetség működésével kapcsolatban. HBMSSZ tagjai kötelesek a szövetség eredményes munkáját elősegíteni, az alapszabályban foglaltakat betartani és aktívan részt venni a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásában. Tagok lehetnek a megye területén működő sportszövetség, klub és sportcsoport tagjai, akik tagságra vonatkozó nyilatkozatukat közlik, elfogadják az alapszabályzatban foglaltakat, közreműködnek a szövetség munkájában, s azt erkölcsileg támogatják.

A HBMSSZ tagjai közvetlenül vagy megválasztott megbízottjai útján részt vesznek a szövetség tevékenységében, a Közgyűlés/Küldöttgyűlés határozatainak meghozatalában.

A tagsági viszony és a tagság megszüntetése önkéntes, abban egy szövetség sem befolyásolható. Mindkettőt írásban kell bejelenteni. A szövetségből való kizárásra kivételesen – nem alapszabály szerinti működés, vagy a szövetség céljával ellentétes magatartás estén – csak a közgyűlési határozat alapján kerülhet sor.

Az HBMSSZ szervei:

 • a, Közgyűlés/Küldöttgyűlés /Megnevezés: az 1991-es jegyzőkönyv alapján/
 • b, Intéző Bizottság
 • c, Felügyelő szerv

A Közgyűlés/Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik az Intéző Bizottság, amely elnökből, elnökhelyettesből, főtitkárból és négy tagból áll. A tisztségviselők megbízatása négy évre szól.

A HBMSSZ Intéző Bizottsága irányítja a szövetség tevékenységét a közgyűlések közötti időszakban. Feladata a szövetség rendes és rendkívüli Közgyűlésének/Küldöttgyűlésének összehívása, az Alapszabály szerinti működés biztosítása. Gondoskodik a Közgyűlési/Küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról, dönt mind azokban az ügyekben, amelyet Alapszabály, illetve a szövetség közgyűlése hatáskörébe utal. Az Intéző Bizottság maga állapítja meg a munkatervét és ügyrendjét. Üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat. Az Intéző Bizottság ülését az elnök hívja össze. Határozatképes az ülés, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az Intéző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el.

A Szövetség székhelyei:

 • Debrecen, Simonffy utca 1/c. 1991.04. hó
 • Debrecen, Péterfia utca15.
 • Debrecen, Oláh Gábor u. 5. 2001.12. hó
 • Debrecen, Piac u. 42-48. 2006.03. hó
 • Debrecen, Tímár utca 17-19. 2008. 05. 28.
 • Debrecen, Piac u. 71. 2009. 03. 01-től.

Elnökök:

 • Szombathy András 1991. február 19-től 1995. február 18-ig. ( DVSC elnöke, Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkára)
 • Nagy Albert 1995. február 18-tól 1995. október 29-ig. Megyei Tájékozódási Futó Szövetség elnöke), Szövetségek Szövetsége továbbképzésén, Szlovákiában 1995. október 29-én elhunyt.
 • Dr. Újvárosi István 1995. október 29-től mb. elnök 1996. március 03-ig.(Sz.Sz. Intézőbizottság elnökhelyettese)
 • Csende Sándor 1996. március 03-től 2000. október 30-ig (HBM Labdarúgó Szövetség elnöke)
 • Dr. Fésüs László 2000. október 30-tól 2001. december 17-ig. (HBM Tornaszövetség elnöke).
 • Kovács János 2001. december 17-től 2006. november 1-ig. HBM Birkózó Szövetség elnöke)
 • Kiss István 2006. november 01-től megbízott elnök 2007. január 18-ig. (HBM Kézilabda Szövetség főtitkára)
 • Kállai Lajos 2007. január 18-tól 2010. március 03-ig. (HBM Sportlövő Szövetség elnöke)
 • Aszalós Imre 2010. március 03-tól (Debreceni Rendőr Sportegyesület elnöke) jelenleg is.

A Szövetség szervei és székhelyei 1991-től napjainkig az alábbiak szerint alakultak:

1991. február 19 - 1995. február 18.

A szövetség (első) elnöke Szombathy András

Elnökhelyettes: Kiss Ernő

Intéző Bizottság főtitkára: Kőrösi Tibor

Intéző bizottsági tag: Puskás Pál, Tóth Ferenc, Dr. Pintye Éva, Birinyi József

 

Sportigazgató: Tóth Lajos (HBM Önkormányzat)

Pénzügyi csoportvezető: Daru Antal (HBM Önkormányzat

 

A HBMSSZ jogi személy. Székhelye: 4025. Debrecen, Simonffy utca 1/c.

Működési területe: Hajdú-Bihar megye.

Pecsétje: kör alakú, „Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége” felirattal.

A HBMSSZ működéséhez szükséges anyagi fedezetet a tagszövetségek biztosítják

A megalakítást követően rendeződtek a működéshez szükséges feltételek biztosítása.

1993. február 5-7 -én  a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú – Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége szakmai továbbképzést szervezett a Szlovákiai Dudince telepűlésen.

1995. február 18 - 1995. október 29.

Elnök: Nagy Albert, haláláig tölti be a tisztséget

Elnökhelyettes: Dr. Újvárosi István

Főtitkár: Kőrösi Tibor

Intéző Bizottság tagjai: Sólyom István, Nagy Tibor, Dr. Fésüs László, Dr. Pintye Éva

Székhelye: 4025. Debrecen, Simonffy utca 1/c.

1995. február 18-án a 32 tag- szakszövetség:

Asztalitenisz, Atlétika, Autó-Motor-Gokart, Birkózó, Judo, Kerékpáros, Korfball, Kézilabda, Kajak-Kenu, Kosárlabda, Labdarugó, Labdarúgó ET., Labdarúgó kispálya, Lovas, Modellező, Ökölvívó, Röplabda, Sportlövő, Súlyemelő, Szabadidősport, Sportlövő, Tájékozódási Futó, Technikai és Tömegsport, Teke, Tenisz, Természetbarát, Testnevelő Tanárok, Tájékozódási futó, Triatlon, Tollaslabda, Torna, Úszó Szövetségek.

1995. október 29-től 1996. március 03-ig.

Megbízott elnök: Dr. Újvárosi István

Főtitkár: Kőrösi Tibor

Intéző Bizottság tagjai: Sólyom István, Nagy Tibor, Dr. Fésüs László, Dr. Pintye Éva

Székhelye: 4025. Debrecen, Simonffy utca 1/c.

1996. március 03-tól 1998. május 22-ig. (Cégbírósági bejegyzés alapján)

Elnök: Csende Sándor

Főtitkár: Kőrösi Tibor

Intéző Bizottság tagjai: Sólyom István, Nagy Tibor, Dr. Fésüs László, Dr. Újvárosi István

 Dr. Pintye Éva

Székhelye: 4025. Debrecen, Simonffy utca 1/c.

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége társadalmi szervezet 1998. január 01-től kiemelkedően közhasznú szervezetként működik.

1997. január 1-én Együttműködési megállapodást kötött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége.

A megállapodás főbb pontjai:

 • Az önkormányzat által ellátandó feladatok tervezésében és megvalósításában a szövetség együttműködik.
 • Közösen állítják össze a megyei sportkoncepciót, a megyei testnevelési és sportprogramokat
 • Az önkormányzat biztosítja a szövetség működéséhez szükséges feltételeket, az alaptevékenységhez szükséges irodát
 • Anyagi segítséget ad a szövetség működéséhez
 • Az önkormányzat ellenőrzi a támogatás rendeltetésszerű felhasználását
 • A sportoktatói képzésben együttműködnek

A szövetség vállalja:

 • A megyei sportági szakszövetségek önállóan szervezik a felmenő rendszerű megyei szövetségi bajnokságokat, versenyeket és egyéb találkozókat.
 • Megbízás alapján szervezik és lebonyolítják a regionális, területi, országos nemzetközi versenyeket és sporteseményeket
 • Szervez – szakszövetségeken keresztül- a játékvezetők, bírók képzését.
 • Elvégzi az edzőképzésben reá bízott feladatokat.
 • Segíti a tehetséggondozást és az utánpótlásneveléssel kapcsolatos feladatokat.
 • Javaslatokat tesz sportkitüntetésekre, elismerések adományozására.
 • Véleményezi és javaslatot tesz a szakmai és működési célok támogatások elosztására.
 • Segíti az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokra.

A felek kölcsönösen informálják egymást a sportot érintő ügyekben.

 

1998. május 22 – 2000. október 30-ig. (Cégbírósági bejegyzés alapján)

Elnök: Csende Sándor

Intéző Bizottság tagja: Kiss István

Felügyelő Bizottság elnöke: Virág István

Felügyelő Bizottság tagjai: Kállai Lajos, Kovács János

 

1998. május 22-én HBMSSZ Alapító okiratát az alábbiak szerint módosította:

- „A szövetséget kiemelten közhasznú szervezetté minősíti és kiemelten közhasznú szervezetként, kéri a nyilvántartásba vételét.

- A kiemelten közhasznú tevékenységet a sport – a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivétel – megyei, Debrecen városi sportági szövetségeinek érdekvédelmi szervezeteként fejti ki. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

- A szövetség működésével kapcsolatos szabályok kiegészülnek azzal, hogy a közgyűlést évente legalább egyszer, azon kívül szükség szerint ülésezik.

- Az éves beszámolót az elnök készíti el és a közgyűlés hagyja jóvá. A szövetség ülései nyilvánosak, de indokolt esetben zárt ülést is tarthat.

- A szövetség Intéző Bizottsága 6 havonta, illetve szükség szerint ülésezik. Az üléseit az elnök hívja össze. Az Intéző Bizottság ülései nyilvánosak.

- A szövetség 3 tagú felügyelő szervet hoz létre, melyből egy fő elnök és két fő tag.

A felügyelő szerv ellenőrzi a kiemelten közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, vizsgálja a közhasznú szervezet könyveit, iratait. Véleményezi azt. A felügyelő szerv évente legalább egyszer illetve szükség szerint ülésezik.”

2000. október 30 - 2001. december 17.

Elnöke: Dr. Fésűs László, aki lemond tisztségéről

 Alelnök: Kovács János

 Intéző Bizottságtagjai: Nagyné Berta Rózsa, Csende Sándor

 

Székhelye: 4025. Debrecen, Simonffy utca 1/c.

Az éves tagdíj 3.000. Ft.

A szövetségnek 21 tagja van:

Atlétika, Birkózó, Kerékpáros, Labdarugó, Lovas, Modellező, Ökölvívó, Röplabda, Sakk, Sportlövő, Súlyemelő, Szabadidősport, Tájékozódási Futó, Technikai és Tömegsport, Teke, Tenisz, Természetjáró, Tollaslabda, Torna, Triatlon- Duatlon, Úszó Szövetségek.

 

A Simonffy utcai székházzal kapcsolatos intézkedések:

„A városi képviselőtestület döntése alapján a Simonffy utcai székházat a Filmharmónia Kht. részére kell átengedni. Helyette az önkormányzat vállalta a szövetségek új helyre költöztetését. A városi önkormányzat a Péterfia u. 15. szám alatti ingatlanon lévő 2/3-ad részben kiürült napköziotthonos irodát ajánlotta fel a Sportszövetségek Szövetsége ideiglenes elhelyezésének. Mind az önkormányzat, mind a szövetségek bíznak abban, hogy a közeljövőben végleges letelepedési helyül a Vágóhíd utcai ingatlant saját tulajdonba kapja meg. Ezért a szövetségek az önkormányzat intézkedését tiszteletben tartva hajlandók átköltözni a végleges döntésig a Péterfia utcára.”

Alapító okirat módosítás, a 2000. október 30-án megtartott Küldöttgyűlés határozata szerint egyhangú szavazás alapján:

- „A Sportszövetségek Szövetsége tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon a szakszövetségek között nem osztható fel.

- A szakszövetség belépésekor hozott ingatlan és ingó vagyon közös használatba kerül, de kilépéskor visszaszármazható az eredeti tulajdonba. Kivételt képez, ha a szövetség feloszlik, megszűnik, ilyen esetben vagyona a Sportszövetségek Szövetsége tulajdonában marad.

- A szakszövetségek a Sportszövetségek Szövetségét közösen működtetik, az ingatlanát üzemeltetik a használat arányában. Az év közben belépők teljes évi tagdíjat fizetnek.

- A szakszövetség éves tagdíjat fizet minden év március 31-ig. A befizetés elmulasztása - figyelmeztetés után 60 nappal - a tagságból való törlést vonja maga után.

- A szakszövetség a székház igénybevételével a működési kiadásokhoz hozzájárul a használt terület nagyságától, időterjedelmétől függően.

- A szakszövetség a Sportszövetségek Szövetsége által nyújtott szolgáltatások tényleges költségeit magára vállalja az igénybevétel arányában.

- Az elnököt, alelnököt, főtitkárt a küldöttgyűlés általában 4 évre választja. Kivételes esetben lemondás, leváltás, elhalálozás, vagy más előre nem látható ok miatt) rövidebb időre is választhatók a tisztségviselők.

Egyebekben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLIV törvény rendelkezései az irányadóak.”

Az Intéző Bizottság elnöke Dr. Fésűs László megköszönve a tag- szakszövetségek támogató munkáját a saját és az Intéző Bizottság nevében lemondott. A Felügyelő Bizottság elnöke Virág István szintén megköszönte a tagság támogatását a saját és a bizottsága nevében, szintén lemondott. Mind az Intéző Bizottság mind a Felügyelő Bizottság lemondását a Küldöttgyűlés elfogadta.

Ezután sorra került az új Intéző Bizottság és Felügyelő Bizottság tagjainak és vezetőinek megválasztása.

2001. december 17—2006. március 13.

Elnök: Kovács János

Alelnök: Kiss István

Főtitkár: Kállai Lajos

Az Intéző Bizottság tagjai: Dr. Pintye Éva, Szombathy András, Csende Sándor,

                                            Nagyné Berta Rózsa

Felügyelő Bizottság elnöke: Gilányi József

Felügyelő Bizottság tagjai: Andó János, Benéné Lipcsey Irén

 

Székhelye: 4032. Debrecen, Oláh Gábor u. 5.

A 28 tag- szakszövetség az alábbiak szerint alakul:

Atlétika, Birkózó, Kerékpáros, Fogyatékos, Jégsport, Judo, Kerékpáros, Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgó, Lovas, Modellező, Röplabda, Sakk, Sportlövő, Sporttörténész, Súlyemelő, Szabadidősport, Tájékozódási Futó, Teke, Technikai és Tömegsport, Tenisz, Természetjáró, Tollaslabda, Torna, Triatlon-Duatlon, Postagalamb, Városi Úszó Szövetségek.

 

2001. december 17-én, Alapszabály módosításra került sor:

      -„A 2. §-ban a régi székház cím szerepel, melyet törölni szükséges az új székház cím bejegyzésével.

      -Az új székház cím: 4032. Debrecen, Oláh Gábor u. 5.

A 17. §-ban Az éves tagsági díj 5.000. Ft.”

 

2002. – ben mivel a szövetség támogatása drasztikusan csökkent és veszélyeztette az alapvető működést az Intéző Bizottsága a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Társadalmi, Civilkapcsolatok és Sportbizottsághoz fordult segítségért.

Tájékoztatást adtak arról más megyékben hogyan oldják meg a problémákat. Az önkormányzat elzárkózott a támogatástól.

2006. március 13- 2006. november 01.

Elnök: Kovács János, 2006. november 01-én elhunyt.

Alelnök: Kiss István

Főtitkár: Kállai Lajos

Intéző Bizottság tagjai: Szombathy András, Kozma Péter, Csende Sándor, Dr. Molnár Orsolya

Felügyelő Bizottság elnöke: Kisházi Béla

Felügyelő Bizottság tagjai: Andó János, Benéné Lipcsey Irén

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48

Az éves tagsági díj 5.000. Ft.

2006. március 13-án 25 tagja van a szövetségnek:

Atlétika, Birkózó, Kerékpáros, Fogyatékos, Jégsport, Judo, Kerékpáros, Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgó, Lovas, Modellező, Röplabda, Sakk, Sportlövő, Sporttörténész, Súlyemelő, Szabadidősport, Tájékozódási Futó, Tömegsport Klubok, Tenisz, Természetjáró, Tollaslabda, Torna, Postagalamb, Úszó Szövetségek.

2006. november 01- 2007. január 18.

Megbízott Elnök: Kiss István (Alapszabályban foglaltaknak megfelelően!)

Főtitkár: Kállai Lajos

Intéző Bizottság tagjai: Szombathy András, Kozma Péter, Csende Sándor, Dr. Molnár Orsolya

Felügyelő Bizottság elnöke: Kisházi Béla

Felügyelő Bizottság tagjai: Andó János, Benéné Lipcsey Irén

 

A székhelye: 4024. Debrecen, Piac u. 42-48.

Éves tagdíj 5.000. Ft.

2006. március 13-án Alapszabály módosításban rögzítésre került, a régi székház cím törlése, valamint az új cím bejegyzése szükséges.

Új cím: 4024. Debrecen, Piac u. 42-48.

 

2007. január 18 – 2010. március 03.

Elnök: Kállai Lajos

Alelnök: Kiss István

Főtitkár: Márton Ferencné

Intéző Bizottság tagjai: Szombathy András, Kozma Péter, Csende Sándor,

                                      Garda Árpád (Dr. Molnár Orsolya lemondása miatt).

Felügyelő Bizottság elnöke: Kisházi Béla

Felügyelő Bizottság tagjai: Andó János, Benéné Lipcsey Irén

 

Székhely: 4024. Debrecen, Piac u. 42-48.

Éves tagdíj 5.000. Ft.

A szövetségnek 2007-ben 29 tagszervezete volt. A tagszervezetekhez 358 egyesület és ezen belül 393 szakosztályban 21464 igazolt sportoló sportolt.

2007. január 18-én Alapszabály módosításra az alábbi változások miatt került sor:

A Küldöttgyűlés az alapszabályban módosítást hajtott végre egyhangú szavazással az alábbiak szerint (az eltérések kiemeléssel vannak jelöve):

-  „ 13.§ Az Intéző Bizottság vezető tisztségviselője az Intéző Bizottság elnöke. Az elnök irányítja és vezeti az Intéző Bizottság tevékenységét. Feladatai közzé tartozik az Intéző Bizottság összehívása, üléseinek vezetése, az Intéző Bizottság képviselete az állami és egyéb szervek előtt, kapcsolattartás a tagszövetségekkel aláírási jogkör gyakorlása és mindazon feladatok ellátása, melyet egyéb határozatok hatáskörébe utalnak. Gyakorolja a munkáltatói jogkört.

-    14.§ Az elnök tartós távolléte vagy akadályoztatása (tartós betegsége) estén az elnökhelyettes helyettesíti. Az elnök elhalálozása esetén az új elnök megválasztásáig az elnökhelyettes a teljes jogkört gyakorolja.”

2008. március 10. székhely 4024. Debrecen, Piac utca 42-48.

 

2008. május 28. Küldöttgyűlésen az Intéző Bizottság beszámolt arról, hogy a szakszövetségek rendezvényeinek száma az elmúlt évekhez viszonyítva az adott körülményekhez képest nőtt. A Sportszövetségek Szövetsége a jövőben segíteni szeretné őket akár szponzori, akár pályázaton nyert támogatással.

A tervek közzé tartozik az is, hogy a jövőben megyei szintre lehetne rendezni egy sportnapot, ahol minden sportág képviseltetné magát. Erre a rendezvényre is segítséget kérnek a Megyétől.

Egyeztetés történt Zámbori Tamással a Megyegazda Kht. Ügyvezetőjével, a Szakszövetségek székházának felújítási problémáinak megoldásáról. További egyeztetésre, megbeszélésre kerül majd sor a felújítás után felmerült kivitelezői hibák, hiányosságok megszüntetése céljából.

 

Jantyik Zsolt a HBM Közgyűlés Művelődési Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Megyénél átalakítások vannak, de a vezetőséget a jó szándék vezérli, és nem zárkózik el a problémák megoldásától. Kérte, hogy a problémák gyorsabb megoldása érdekében azt személyesen beszéljék meg az illetékesekkel.

Elmondta továbbá, hogy a sport támogatása nagyon fontos – különösen a tömegsporté. A Sportszövetségek Szövetségének ötletét a sportnap létrehozásával kapcsolatban jónak tartja és sok sikert kíván a megvalósításhoz.

A 2007-es évben már különböző forrásokból tudomásunkra jutott, hogy a Piac utcai székhelyünket fel kell adnunk. A hírek 2008. év márciusában valósággá váltak. Át kellett költöznünk a Tímár u. 17-19. szám alatti székházba.

2008. május 28-tól a székhely: 4024. Debrecen, Tímár utca 17-19.

A költözés miatt szükségessé válik az Alapszabály módosítása, valamint ebből kifolyólag más különböző feladatok elvégzése. (Pl. bélyegzőcsere, változásbejelentések és nyomtatványok cseréje).

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke a Hajdú-Bihar Megyei Sportágak Szakszövetségek részére székhely változási kérelem céljából nyilatkozatot ad ki:

NYILATKOZAT

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII.1.) HBMÖK rendelet 4. számú mellékletében meghatározott hatáskörömben eljárva hozzájárulok ahhoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Sportági Szakszövetségek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat saját tulajdonában, lévő ingatlanában (4024. Debrecen, Piac utca 71.) kerüljenek elhelyezésre, 2009. április 1-től.

Ezen nyilatkozatott a Hajdú-Bihar Megyei Sportágak Szakszövetségek részére székhely változási kérelem céljából adtam ki.

Debrecen, 2009. május 8.

2009. június 29-én Alapszabály módosítása:

„1, Új székház címének a bejegyzése (4025. Debrecen, Piac u. 71.),

2, Alapszabály 20.§ 17. pontjában szereplő tagdíjak befizetésének a határidejének a megváltozása ”minden év március 31-ig” helyett ”minden év szeptember 30-ig” időpontra,

3, Alapszabály 20.§ 20. pontjában alelnök helyett elnökhelyettes megnevezés egységesítése,

HBM. Sportszövetségek Szövetsége Tagszövetségeinek névsorában történt változások:

1, a HBM. Modellező Szövetség kilépése,

2, a HBM. DMJV. Tekézők Szövetségégnek a belépése,

Az Alapszabály módosításának minden változását (1,2,3, alpontokat), valamint a Tagszövetségek névsorában történt változásokat (1,2, alpontokat) a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.”

 

A 25 tag- szakszövetség az alábbiak szerint alakul:

- Atlétika, Birkózó, Fogyatékos, Jégsport, Judo, Kerékpáros, Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgó, Lovas, Röplabda, Sakk, Súlyemelők, Sportlövők, Sporttörténész, Szabadidősport, Tájékozódási Futó, Tenisz, Tekézők, Természetjáró, Tollaslabda, Torna, Postagalamb, Technikai és Tömegsport, Úszó Szövetség.

2010. március 3-tól

Székhely: 4025. Debrecen, Piac utca 71.

Működési terület: Hajdú-Bihar megye

Jelenleg a HBMSSZ szervei:

 • Küldöttgyűlés
 • Intéző Bizottság
 • Felügyelő szerv

A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály elfogadása, az Intéző Bizottság beszámolójának az elfogadása, a Felügyelő szerv beszámolójának az elfogadása, a tisztségviselők megválasztása.

A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik az Intéző Bizottság, amely elnökből, elnökhelyettesből, főtitkárból és négy tagból áll.

Intéző Bizottság :

Elnök: Aszalós Imre

Elnökhelyettes: Garda Árpád

Főtitkár: Nagy Tibor

Tagok: Kállai Lajos, Kisházi Béla, ifj. Szombathy András, Váradi János

 

Felügyelő Bizottság:

Elnöke: Virág István

tagjai: Andó János, Benéné Lipcsei Irén

Irodavezető: Gombos Istvánné

Könyvelő: Horogh Zsoltné

 

Az éves tagsági díj 5.000. Ft.

2010. március 13-án 26 tagja van a szövetségnek:

Atlétika, Birkózó, Fogyatékos, Jégsport, Judo, Kerékpáros, Kézilabda, Kosárlabda, Labdarúgó, Lovas, Ökölvívó, Röplabda, Sakk, Súlyemelők, Sportlövők, Sporttörténész, Szabadidősport, Tájékozódási Futó, Tenisz, Tekézők, Természetjáró, Tollaslabda, Torna, Úszó Szövetség, Postagalamb, Technikai és Tömegsport Szövetségek.

A 90-es évek közepétől a sportirányításban országos szinten egyedi helyzet alakult ki a Sportszövetségek hátrányára. A kialakult helyzet évről-évre romlott. A Szövetségek és maga a sport is minden szinten egyre rosszabb helyzetbe került.

Addig, míg az előző olimpiákra megyei nevelésű, megyei sportolók száma a nyári játékokon 10-12 fő volt, addig ma már 2-3 fő, akik többségükben nem is saját nevelésű sportolók.

A Megyei Szövetségek működéséhez nélkülözhetetlen a személyi kérdések megoldása, a felelősségteljes, irányító és szervező feladatok elvégzése, bajnokságok és versenyek zavartalan megrendezése. Jelenleg és a jövőben is nehézségekkel kell megküzdeni, de egységes fellépéssel és cselekvéssel elérhetők a kitűzött célok.

A HBMSSZ állandó anyagi nehézséggel küzdve dolgozik. Stabil, a jövőre is előretekintő helyzet megteremtése, hagyományt teremtő sportesemények szervezése igen körülményes, szinte lehetetlen a mai körülmények között. Az Önkormányzatokkal a munkakapcsolat teremtése nagy többségben csak ismeretség, baráti szálakon lehetséges.

 

Munkatársak bérének előteremtése évről-évre nehezebb, a pénzügyi fedezet egyre kilátástalanabb. Csoda, hogy ilyen körülmények között is kitartanak a szövetség mellett.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége napjaink nehéz gazdasági helyzete ellenére, erején felül teljesítve, mindent megtesz azért, hogy a szövetségek és azokon belül lévő sportolók, tagok a lehető legjobb eredményt érjék el (a sportban). Közös munkával és akarattal a romló helyzet megállítható és az előrelépés megvalósítható.

 

A 2009 és 2019.junius 12-közötti rendkívül érdekes történet feldolgozás alatt van. Elkészülte után nyilvánossá tesszük.

 

A 2019. június 12-én tartott Közgyűlésen szervezetünk Alapszabály módosítást és névváltoztatást hajtott végre.

 

Nevünk: Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetség   / HBMSPSZ/

Honlapunk: www.hbmsport.hu

E-mail címünk: hbm.sportszov@gmail.com, hbmsportinfo@gmail.com